XLX Multiprotocol Gateway Reflector                          
       ( YSF-81383 )  XLX.K5EDJ.NET  -   XLX300 2.4.0 - Dashboard v 2.4.0   /  Service uptime: 107 days 15:15:53
TRAFFIC STATISTICS
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
22.04.2021 271.58 MB 9.45 MB 592.00 KB 465.00 KB
21.04.2021 468.03 MB 17.29 MB 30.00 KB 301.00 KB
20.04.2021 458.50 MB 13.70 MB 507.00 KB 716.00 KB
19.04.2021 460.52 MB 12.80 MB 534.00 KB 818.00 KB
18.04.2021 463.92 MB 16.45 MB 945.00 KB 459.00 KB
17.04.2021 465.97 MB 22.55 MB 996.00 KB 560.00 KB
16.04.2021 473.47 MB 24.85 MB 477.00 KB 866.00 KB
15.04.2021 460.17 MB 20.49 MB 178.00 KB 504.00 KB
14.04.2021 484.17 MB 40.76 MB 175.00 KB 776.00 KB
13.04.2021 491.87 MB 54.45 MB 895.00 KB 458.00 KB
12.04.2021 481.46 MB 37.68 MB 470.00 KB 701.00 KB
11.04.2021 465.66 MB 22.89 MB 679.00 KB 915.00 KB
10.04.2021 462.76 MB 16.21 MB 783.00 KB 210.00 KB
09.04.2021 468.58 MB 29.24 MB 596.00 KB 245.00 KB
08.04.2021 464.34 MB 23.98 MB 353.00 KB 1000.00 KB
07.04.2021 479.21 MB 38.22 MB 219.00 KB 230.00 KB
06.04.2021 467.33 MB 30.53 MB 343.00 KB 541.00 KB
05.04.2021 93.45 MB 22.85 MB 461.00 KB 870.00 KB
04.04.2021 69.49 MB 25.94 MB 501.00 KB 967.00 KB
03.04.2021 389.14 MB 22.97 MB 145.00 KB 994.00 KB
02.04.2021 466.40 MB 27.36 MB 411.00 KB 367.00 KB
01.04.2021 464.47 MB 24.60 MB 481.00 KB 617.00 KB
31.03.2021 466.56 MB 28.66 MB 578.00 KB 679.00 KB
30.03.2021 474.95 MB 34.64 MB 968.00 KB 655.00 KB
29.03.2021 470.55 MB 32.47 MB 562.00 KB 480.00 KB
28.03.2021 461.16 MB 19.96 MB 163.00 KB 982.00 KB
27.03.2021 464.25 MB 20.70 MB 252.00 KB 717.00 KB
26.03.2021 463.49 MB 23.25 MB 505.00 KB 256.00 KB
25.03.2021 458.01 MB 27.01 MB 7.00 KB 11.00 KB
24.03.2021 466.16 MB 38.15 MB 161.00 KB 153.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
April 9.05 GB 555.26 MB 531.00 KB 268.00 KB
March 13.96 GB 793.56 MB 738.00 KB 571.00 KB
February 12.61 GB 944.98 MB 644.00 KB 1003.00 KB
January 14.54 GB 1.11 GB 68.00 KB 247.00 KB
December 13.48 GB 1018.29 MB 905.00 KB 297.00 KB
November 12.97 GB 1.17 GB 36.00 KB 234.00 KB
October 381.27 MB 44.38 MB 276.00 KB 391.00 KB
October 9.58 GB 1.31 GB 452.00 KB 138.00 KB